apie mus
parama
darbai
kontaktai
   
   
   
 

2016 m. bendradarbiaujant su VDA Nidos meno kolonija surengtas Inter-formato simpoziumas apie hibridines prigimtis. Daugiau apie simpozium?, jo program? ir rezultatus

____________________________________________________________________________

2014 m. bendradarbiaujant su VDA Nidos meno kolonija surengta paroda "Mil?inai. Suvenyrai"

____________________________________________________________________________

2013 ?iem? V?? Mene i?leido Tado ?ar?no meno projekto "Stormtrooper" (?turmuotojas) fotografijas pristatant? leidin?-kalendori?. Tai ?domaus dizaino fotografij? albumas, kur? taip pat galima naudoti kaip 2014 met? stalin? kalendori?. Leidinys pasi?ymi intelektualiu ir ?maik??iu turiniu, eleganti?ka i?vaizda. Leidinyje puikiai suderintos meno albumo ir kalendoriaus funkcijos. I?vaizd?iame voke patalpintos knygos vir?elis i?silanksto ? kalendoriaus stovel?. Leidin? gaminant panaudota daug rank? darbo, subtiliai parinktas popierius bei turinys. Nor?dami ?sigyti kreipkit?s blinda@email.lt

____________________________________________________________________________

2012 Kovo 3 d., ?e?tadien?, 18.00 val. maisto ir g?rim? ?Vietoje? (?v. Ignoto 12, Vilnius) vyks parodos knygos "Vietos karta" pristatymas ir bendraautori? bei meninink? skaitymai ir pasikalb?jimai. Parodos knyg? galite pavartyti ?ia (PDF)

____________________________________________________________________________

MENE i?leistas knygas rasite geromis kainomis Vilniaus knyg? mug?je (2012 vasario 23-26 d.) m?s? platintojo "Kitos knygos" stende. Vytauto Michelkevi?iaus sudaryta knyga "Vietos karta" bus galima rasti ir artbooks.lt stende bei interneto knygyne www.artbooks.lt

?

____________________________________________________________________________

2012 Kovo 2 d. (penktadien?) 18 val. paroda ?Vietos karta? bus atidaroma Kauno fotografijos galerijoje. Pirmieji dvide?imt ?i?rov? u?siregistrav? ? autobus?, ve?ant? ? parodos atidarym? Kaune, keliaus nemokamai ? abi puses. I?vykimas i? Vilniaus 16.00 val., gr??imas i? Kauno 22.00 val. Registruokit?s para?ydami kuratoriui Vytautui Michelkevi?iui lai?k? adresu vytautasmi@gmail.com, tel. 865257837 iki kovo 1 dienos. Parodos knyg? galite pavartyti ?ia (PDF)

____________________________________________________________________________

I?leidome Vytauto Michelkevi?iaus sudaryt? knyg? "Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos ?alyse" (MENE, 2011).
Tai vienos kartos meninink?, gimusi? de?imtmetyje tarp 1970-?j? ir 1980-?j? vidurio, fotografij? albumas. Visi jie yra i? Baltijos ?ali?: Lietuvos, Latvijos, Estijos. Gim? Taryb? S?jungoje, ta?iau subrend? nepriklausomose valstyb?se, kur sociokult?rinis peiza?as keit?si ypa? greitai, jie m?sto vaizdais, kuria fikcijas ir ?vaizdina atmint? labai skirtingai, ta?iau kartu ir paraleli?kai. ?Vietos karta? ? tai kartu ir metafora, apib?dinanti ?i? bendruomen?, susitinkan?i? per fotografijas, ir parei?kimas, teigiantis, kad ?ie menininkai m?sto apie savo gyvenam?j? viet?. Apie fotografijas ir j? kontekst? ?ia es? ra?o brit?, latvi? ir lietuvi? kritikai. Knygos autoriai tyrin?ja kaip menininkai reflektuoja sovietin? atmint?, dokumentin? fotografij? ir peiza?i?kum?. Tai pirmoji knyga per ?iuos dvide?imt met? tyrin?janti Baltijos ?ali? kolektyvin? tapatyb? ne tik tekstais, bet ir vaizdais.

Knygos i?traukas galite pavartyti ?ia (PDF)

Pirkti www.artbooks.lt


____________________________________________________________________________

I?leidome Levo Manovichiaus knyg? "Nauj?j? medij? kalba", kuri? i?vert? Tomas ?iu?elis, o dizain? suk?r? Marija Kisieli?t?. Ie?kokite knygynuose nuo sausio prad?ios. Knygos turinys ir ?vadas (PDF). Lietuvi? kalba tai ? pirmoji, o pasaulyje ? svarbiausia ir sistemingiausia iki ?iol sukurta nauj?j? medij? teorija, kuri i?samiai nagrin?ja nauj?j? medij? principus ir raid? pastar?j? ?imtme?i? vizualumo ir medij? istorijos kontekste. Daugiau skaitykite

____________________________________________________________________________

M?s? i?leista knyga "Migruojanti realyb?" knygos meno konkurse "Vilnius 2008" gavo Vilniaus dail?s akademijos apdovanojim?. Daugiau apie j? skaitykite /?

?Visas m?s? i?leistas knygas galite rasti Vilniuje ?MC parduotuv?je (Vokie?i? g. 2) ir knygyne "Eureka" (Universiteto g. 10).??ias dvi knygas: "Medij? kult?ros balsai: teorijos ir praktikos"?ir "Fotografijos, istorijos, ?em?lapiai" rasite didesniuose knygynuose visoje Lietuvoje. D?l knygos didesnio kiekio kreipkit?s tiesiai?? mus.____________________________________________________________________________
2009 prad?ioje pasirod? m?s? i?leista knyga,?kuri? rasite knygynuose visoje Lietuvoje:?
Medij? kult?ros balsai: teorijos ir praktikos / sudarytojas Vytautas?Michelkevi?ius. - Vilnius : Mene, 2009. -
296 p. : iliustr. - ISBN?978-9955-834-02-1.


?

?

?

?

?

____________________________________________________________________________

2008 lapkri?io m?nes? kartu su u?sienio partneriais i?leista knyga "Migruojanti realyb? / Migrating Reality".
Daugiau apie vis? projekt? skaitykite www.migrating-reality.com

____________________________________________________________________________

Nuo 2008 met? MENE administruoja ir leid?ia?interneto ?urnal? apie medij? kult?r? www.balsas.cc

2007-2008 sand?roje i?leista projekto foto/karto/istorio/grafijos?knyga-katalogas?"Fotografijos, istorijos, ?em?lapiai"

2007-aisiais metais vyko?projektas
"Lietuvos fotografijos ?em?lapiai" (kodinis pavadinimas foto/karto/istorio/grafijos". Projekto tinklara?tis (weblog)?www.3xpozicija.lt/kartografija/

Kartu su balsas.cc rengiamas VMS - Vilniaus medij? seminaras (2007 m. antroji sesija vasario m?n., tre?ioji sesija spalio 17 d.) - daugiau apie j? www.balsas.cc/vms/

2006 metais ?gyvendinti projektai